Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis vzw

Privacy verklaring sollicitatieprocedure

Met huidige tekst wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

 

  1. Identificatie en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is OLV Gasthuis vzw, met maatschappelijke zetel te Ieperstraat 130, 8970 Poperinge en ondernemingsnummer 0445.066.385.

 

  1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 Identificatiegegevens

 Contactgegevens

 Familiale gegevens

 Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken

 Opleidings- en beroepsgegevens

 Gerechtelijke gegevens (Indien er een wettelijke verplichting is om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen)

 Bankgegevens

 

  1. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

 

  1. Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard tot 1 jaar na het einde van het sollicitatietraject.

 

  1. Ontvangers en doorgifte

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Ons sociaal secretariaat, Acerta, verwerkt enkel de gegevens die nodig zijn voor een correcte loonverwerking.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

 

  1. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U hebt het recht om:

(1) Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

(2) onjuiste gegevens te doen verbeteren.

(3) in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

(4) de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken

(5) de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

(6) bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

  1. Contact

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming 057 34 69 10, dpo@gasthuis.be.

CONTACT

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW Zorgnet-Icuro

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW
Ieperstraat 130
8970 Poperinge
Tel: 057 34 69 10
Ond. nr. : 0445.066.385, RPR Gent, afdeling Ieper
www.gasthuis.be

Like us on facebook

Webdesign by Netcrew - Powered by E-means